Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Polskich Odkrywców

Previous slide
Next slide

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Głogowie.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.01.25.

W Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa  http://www.sp9.glogow.pl/ spełnia wymagania w 96.81% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • większość z plików nie jest dostępnych cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ciszewska, sp9@www.glogow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 835 04 54 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dla interesantów szkoła udostępnia dwa wejścia:
  a) wejście główne do którego prowadzi chodnik, a następnie schody i drzwi wejściowe,
  b) wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – od strony boiska (łącznik) przy którym znajduje się dzwonek oraz nr telefonu do sekretariatu.
 2. Przy głównych drzwiach znajduje dzwonek i domofon
  Drzwi otwierane są:
  a) ręcznie
  b) za pomocą domofonu można się połączyć:
  – z szatnią
  – ze świetlicą szkolną
  – z sekretariatem SP9
 3. W jednostce przy wejściu prowadzony jest rejestr osób wchodzących do szkoły, pracownik informuje i kieruje interesantów.
 4. Na parterze wisi tablica informująca o rozmieszczeniu pomieszczeń
 5. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 6. W budynku nie ma windy, platform i informacji głosowych, natomiast znajduje się platforma przenośna rampa podjazdowa dostępna w razie potrzeby.
 7. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 8. Przed szkołą znajduje się parking dla pracowników szkoły, rodziców i interesantów a od strony boiska dla osób niepełnosprawnych.
 9. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są dużymi i czytelnymi tablicami z numerami.
 10. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 11. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Strona dostępna jest także na urządzeniach mobilnych(smartfon, tablet) i jest na nich w pełni funkcjonalna, podobnie zresztą jak i funkcjonujący w szkole od kilku lat dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/glogow/

Aplikacje mobilne

Strona dostępna jest także na urządzeniach mobilnych(smartfon, tablet) i jest na nich w pełni funkcjonalna, podobnie zresztą jak i funkcjonujący w szkole od kilku lat dziennik elektroniczny – https://uonetplus.vulcan.net.pl/glogow/

Strona jest aktualizowana na bieżąco. wraz z zmieniającymi się wymaganiami strona jest aktualizowana.

Data wprowadzenia / zmiany